lidé


VÍCE O NÁS

Mgr. Renáta Rygelová vystudovala FF UP v Olomouci, obor Teorie a dějiny literatury  a dramatických umění se specializací na filmovou vědu 1990 - 1996. V  letech 1996 - 2006 provozovala knihkupectví. Je matkou dvou synů ve věku 14 a 17  let, díky dětem  se postupně dostala k zájmu o waldorfskou pedagogiku a učitelství.  V roce 2007  působila jako pedagog volného času v MC Klubíčko, v letech 2004 -  2007  absolvovala tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro učitele v Praze vedený  Dr. Ing.  Tomášem Zuzákem certifikovaný MŠMT. 2007 - 2008 Kurz "Respektovat, být  respektován" s akreditací MŠMT. V letech 2008 - 2012 vzdělávací semináře pořádané Asociací waldorfských škol ČR zaměřené na rozvoj učitele v praxi, výtvarný kurz pro třídní učitele WŠ zaměřený na metodiku výtvarné výchovy 2012. 2008 a 2009 kurz "Komunikační dovednosti pedagogických pracovníků" s akreditací MŠMT a v roce 2012 kurz "ŠVP a čtenářská gramotnost". V letech 2011 - 2013 se účastnila vzdělávacího semináře pro waldorfské učitele v Příbrami. Má sedm let pedagogické praxe, pět let působila jako třídní učitelka waldorfské třídy a dva roky v lesní mateřské škole. Je spoluzakladatelkou Sluněnky, lesní školky s waldorfskou pedagogikou a NNO Setkání - já a ty, z.s., která ji zřizuje. Pracuje obětavě nejen jako učitelka - průvodkyně v lesní školce. Také se stará o organizační a finanční záležitosti školky a spolku. Je členkou Výboru - statutárního orgánu spolku. Vyznačuje se energickou povahou a nezištností, zejména její zásluhou se postupně proměňuje areál školky z rumiště na přírodní zahradu. Kromě pedagogiky a zahradnictví se věnuje i řemeslům, ručním pracím, zpěvu, hře na flétnu, zajímá se o knihy a literaturu, pomáhá skautům. Je připravena stát se první třídní učitelkou v první třídě nově založené lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Lucie Hlaváčová má výtvarné vzdělání, které získala na SUPŠ v Uherském Hradišti 1983-1987 a vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci 1987 -1991. Pedagogické vzdělání si rozšířila absolvováním dalšího studia certifikovaného MŠMT: Seminář pro waldorfské učitele - Ostrava 2006 - 2009; Kurz waldorfské speciální pedagogiky - Praha 2007 - 2008 a kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2008. Další kurzy a semináře: Internatonal Postgraduate Medical Training - Český Krumlov 2014, 2015, 2017; Wolfgang Schad: Rytmy člověka - Semily 2008 a další v oblasti waldorfské pedagogiky. Absolvovala pětileté studium anthroposofické arteterapie. Zakončila ho výtvarnou závěrečnou prací "Zahrada pro dvanáct smyslů" věnovanou LŠ Sluněnka a závěrečnou arteterapeutickou prací dokumentující dva případy terapie z vlastní praxe. V rámci CŽV studuje Expresivní terapii se zaměřením na arteterapii na MU v Brně. Má patnáct let pedagogické praxe, pět let ve školství v ZUŠ a v ZŠ a deset let jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi a učitelka mateřské školky a jako lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé. Dva roky arteterapeutické praxe pod vedením mentorky Jany Koen a ve spolupráci s lékaři. Další praxi získávala při výchově svých čtyř dětí a po sedm let jako dobrovolník prací pro občanské sdružení Waldorfská iniciativa. Působí jako ředitelka a učitelka - průvodkyně v LMŠ Sluněnka, jejíž je spoluzakladatelkou. Je jednou ze zakládajících členek Setkání - já a ty, z. s. a také členkou Výboru. Má na starost legislativní záležitosti spolku, péči o areál školky, správu a tvorbu webových stránek, propagaci. Je členkou kolegia učitelů vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou. Také se věnuje poradenství a výtvarné a lektorské práci v oboru.

Bc. et Bc. Zuzana Hájková vystudovala bakalářské obory Vychovatelství (2016 - 2019) a Speciální pedagogika - dramaterapie (2017 - 2020) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní studuje navazující magisterský obor Speciální pedagogika - poradenství, tamtéž. V práci s dětmi má zkušenosti ze zařízení jako je mateřská škola, školní družina, dětský domov a z letních dětských táborů. K práci v LMŠ Sluněnka se dostala náhodou, avšak waldorfská pedagogika a styl práce s dětmi v lesní školce ji velmi zaujal, nachází v ní nové možnosti a směry, jak po stránce pedagogické a pracovní, tak po stránce osobní. Má ráda čtení knížek, hudbu a pobyt v přírodě.

Anna Sládková za studií cestovního ruchu v Hradci Králové dělala au-pair nejprve ve finských Helsinkách a později nedaleko Londýna. Školu vystudovala jako diplomovaná specialistka v cestovním ruchu, avšak záhy nastoupila do zákaznického servisu pro americkou automobilku Ford v Olomouci, pro kterou pracovala 10 let.
S příchodem dětí začala objevovat úplně nový svět a hledat nové alternativy a cesty, jak věci řešit jinak než doposud. Záliba v psychologii a seberozvoji ji dovedla až k waldorfské pedagogice, s jejímiž hodnotami souzní. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován. Od roku 2020 působí jako dobrovolník v Klubíku Zahrádka a od roku 2021 pracuje v LMŠ jako chůva-průvodkyně.

Mgr. Vendula Dokládalová vystudovala obor sociální pedagogika na UP v Olomouci (2007-2010) a UTB ve Zlíně (2010-2013). Od roku 2006 působí jako pedagog a chůva a zabývá se péčí a vzděláváním dětí předškolního i školního věku. Pedagogickou praxi získala např. v Centru volného času ve Vrbátkách, v Domě dětí a mládeže v Olomouci, v Českém červeném kříži, v turistickém oddíle, v azylovém domě, domově mládeže a v mateřské škole. V letech 2010-2020 pracovala jako vychovatelka ve školní družině a jako zastupující učitelka na 1. stupni na ZŠ Náklo. Absolvovala semináře intuitivní pedagogiky, respektující komunikace, relaxační techniky, první pomoci, výtvarné kurzy... S příchodem dcery a syna se začala aktivně věnovat tématům týkající se výchovy dětí, respektujícího a partnerského přístupu, filosofií lesních školek, alternativního vzdělávání, hudebním a dalším aktivitám. Navštěvuje semináře pro učitelky waldorfských mateřských škol.  V LMŠ Sluněnka působí od roku 2019.

Bc. Andrea Jašíčková se při studiu lingvistiky zapojila do dobrovolnického programu v azylovém domě, kde se snažila nabízet dětem různé volnočasové aktivity a doučování. Tato činnost ji přivedla na myšlenku vystudovat předškolní pedagogiku. Při studiu dostala nabídku nastoupit jako učitelka do mateřské školy, která - byť státní - byla nakloněna waldorfské pedagogice. Způsob práce a komunikace nejen s dětmi, ale i s rodiči a ostatními "zúčastněnými" ji zcela zásadně ovlivnil jak v pracovním, tak i osobním životě. Po narození syna se začala zabývat tématy jako vědomé mateřství, respektující výchova, partnerská komunikace a mimo jiné, i lesní pedagogika. V LMŠ Sluněnka působí od dubna 2020. RADA LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNĚNKA

Mgr. Vojtěch Pícha se s filozofií lesních školek a waldorfskou pedagogikou začal seznamovat ve Sluněnce, která pečovala o jeho syna Oldřicha. V letech 2007-2012 vystudoval historii a rusistiku na FF UP. Dovednosti v těchto oblastech poznání se snaží od roku 2014 (s roční pauzou na rodičovské dovolené) předávat respektujícím způsobem dětem na veřejných základních školách. Aktivně odpočívá zahradničením, kutilstvím nebo výlety do hor.
Mgr. Radka Vaňková je ředitelkou Medové školky v Moravičanech, vystudovala vychovatelství a speciální pedagogiku se zaměřením na tyflopedii a psychopedii na Univerzitě Palackého a tamtéž později také učitelství anglického jazyka. Téměř 5 let strávila  v Kanadě, kde žila a pracovala v antroposofické komunitě pečující o dospělé s mentálně postižením a měla zde možnost proniknout do waldorfské pedagogiky. Získané jazykové znalosti pak později mohla využít jako učitelka anglického jazyka. Vystudovala seminář pro waldorfské učitele - Příbram 2010 - 2013, v letech 2009 - 2014 se účastnila letních týdenních setkání - rozšiřujícího vzdělání waldorfských učitelů a navštěvovala také jednorázové semináře k jazykovému vzdělávání. Díky vlastním dětem (nyní 10 a 12 let starým) se intenzivně začala zajímat o waldorfskou pedagogiku a filozofii lesních školek. Je spoluzakladatelkou jedné z prvních lesních školek v ČR - LŠ Rarášci v Podolí u Bouzova, zde působila jako pedagog-průvodce. Po výzvě kolegia učitelů waldorfských tříd při ZŠ Dr. Milady Horákové se začala věnovat výuce angličtiny a jako waldorfská učitelka působila 6 let. Má také několikaleté zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami a prací v rodinách s dítětem s postižením. Působí jako členka Rady Sluněnky. Je připravena stát se učitelkou angličtiny v první třídě nově založené lesní školy s waldorfskou pedagogikou.  

Mgr. Karla Rulíková má syny. Vystudovala Speciální biologii a ekologii na PřF UP v Olomouci 1987 - 1992, doplňující pedagogické studium  UP Olomouc 1996 - 97 a ze zájmu o waldorfskou pedagogiku také tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze certifikovaný MŠMT 2007 - 2010, kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2006. Absolvovala řadu seminářů ekologické a environmentální výchovy. Působla dvacet let jako pedagog volného času ve Středisku volného času Atlas a Bios, Přerov, nyní pracuje v ekologickém centru Sluňákov v Horce n. Mor., kde se věnuje především ekologické výchově, vytváří a učí programy ekologické a environmentální výchovy pro děti od MŠ po 2.stupeň ZŠ. Externě učí na přírodovědecké fakultě UP. Je zakládající členkou spolku Setkání - já a ty a členkou Výboru, aktivně podporuje činnost lesní školky a založení školy. Organizuje dobrovolnické brigády, pomáhá s péčí o zahradu a díky své skromné a klidné povaze je oporou při řešení důležitých otázek. Působí jako členka Rady Sluněnky. Je také členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.


PODPOROVATELÉ SPOLKU SETKÁNÍ - JÁ A TY

Ing. Ľubica Havelková

Mgr. Emilie Thomitzková

Alena Reinerová

Doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 
734 575 640 / ředitelka (podá informace o webu)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí


 • 28. 11. 2022 15:30
  Adventní spirála - slavnost s dětmi a rodiči ve školce


 • 29. 11. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 6. 12. 2022 09:30
  Zahrádka


 • 13. 12. 2022 09:30
  Zahrádka