lidé

LESNÍ ŠKOLKA SLUNĚNKA

Ředitelka: Lucie Hlaváčová

Učitelky - průvodkyně: Renáta Rygelová, Lucie Hlaváčová

Chůvy - průvodkyně:  Gabriela Trčková, Andrea Jašíčková, Vendula Dokládalová

Zastupující učitelka/chůva/pomocnice: Zuzana Hájková 

Členky Výboru Setkání já a ty, z. s. - statutárního orgánu: Renáta Rygelová, Karla Rulíková a Lucie Hlaváčová 

Členové Rady Lesní mateřské školy Sluněnka, školská právnická osoba: Vojtěch Pícha - předseda, Karla Rulíková, Radka Vaňková 

Mgr. Renáta Rygelová vystudovala FF UP v Olomouci, obor Teorie a dějiny literatury  a dramatických umění se specializací na filmovou vědu 1990 - 1996. V  letech 1996 - 2006 provozovala knihkupectví. Je matkou dvou synů ve věku 14 a 17  let, díky dětem  se postupně dostala k zájmu o waldorfskou pedagogiku a učitelství.  V roce 2007  působila jako pedagog volného času v MC Klubíčko, v letech 2004 -  2007  absolvovala tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro učitele v Praze vedený  Dr. Ing.  Tomášem Zuzákem certifikovaný MŠMT. 2007 - 2008 Kurz "Respektovat, být  respektován" s akreditací MŠMT. V letech 2008 - 2012 vzdělávací semináře pořádané Asociací waldorfských škol ČR zaměřené na rozvoj učitele v praxi, výtvarný kurz pro třídní učitele WŠ zaměřený na metodiku výtvarné výchovy 2012. 2008 a 2009 kurz "Komunikační dovednosti pedagogických pracovníků" s akreditací MŠMT a v roce 2012 kurz "ŠVP a čtenářská gramotnost". V letech 2011 - 2013 se účastnila vzdělávacího semináře pro waldorfské učitele v Příbrami. Má sedm let pedagogické praxe, pět let působila jako třídní učitelka waldorfské třídy a dva roky v lesní mateřské škole. Je spoluzakladatelkou Sluněnky, lesní školky s waldorfskou pedagogikou a NNO Setkání - já a ty, z.s., která ji zřizuje. Pracuje obětavě nejen jako učitelka - průvodkyně v lesní školce. Také se stará o organizační a finanční záležitosti školky a spolku. Je členkou Výboru - statutárního orgánu spolku. Vyznačuje se energickou povahou a nezištností, zejména její zásluhou se postupně proměňuje areál školky z rumiště na přírodní zahradu. Kromě pedagogiky a zahradnictví se věnuje i řemeslům, ručním pracím, zpěvu, hře na flétnu, zajímá se o knihy a literaturu, pomáhá skautům. Je připravena stát se první třídní učitelkou v první třídě nově založené lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Lucie Hlaváčová má výtvarné vzdělání, které získala na SUPŠ v Uherském Hradišti 1983-1987 a vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci 1987 -1991. Pedagogické vzdělání si rozšířila absolvováním dalšího studia certifikovaného MŠMT: Seminář pro waldorfské učitele - Ostrava 2006 - 2009; Kurz waldorfské speciální pedagogiky - Praha 2007 - 2008 a kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2008. Další kurzy a semináře: Internatonal Postgraduate Medical Training - Český Krumlov 2014, 2015, 2017; Wolfgang Schad: Rytmy člověka - Semily 2008 a další v oblasti waldorfské pedagogiky. Absolvovala pětileté studium anthroposofické arteterapie. Zakončila ho výtvarnou závěrečnou prací "Zahrada pro dvanáct smyslů" věnovanou LŠ Sluněnka a závěrečnou arteterapeutickou prací dokumentující dva případy terapie z vlastní praxe. V rámci CŽV studuje Expresivní terapii se zaměřením na arteterapii na MU v Brně. Má patnáct let pedagogické praxe, pět let ve školství v ZUŠ a v ZŠ a deset let jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi a učitelka mateřské školky a jako lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé. Dva roky arteterapeutické praxe pod vedením mentorky Jany Koen a ve spolupráci s lékaři. Další praxi získávala při výchově svých čtyř dětí a po sedm let jako dobrovolník prací pro občanské sdružení Waldorfská iniciativa. Působí jako ředitelka a učitelka - průvodkyně v LMŠ Sluněnka, jejíž je spoluzakladatelkou. Je jednou ze zakládajících členek Setkání - já a ty, z. s. a také členkou Výboru. Má na starost legislativní záležitosti spolku, péči o areál školky, správu a tvorbu webových stránek, propagaci. Je členkou kolegia učitelů vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou. Také se věnuje poradenství a výtvarné a lektorské práci v oboru.

Gabriela Trčková působí od září 2016 ve Sluněnce jako chůva. Je jí blízká filosofie, která věnuje pozornost vývoji dítěte v širších souvislostech; z pohledu těla, duše i ducha. Také proto navštěvovala program pro rodiče s dětmi v Klubíku Zahrádka se svým, nyní už tříletým, synkem. Po profesní i osobní stránce ji zásadně ovlivnily dva delší zahraniční pobyty v Anglii, 1998-2000, a Thajsku 2003/2004. Působila 8 let jako terapeutka thajské masáže (2005-2013). V současné době je lektorkou anglického jazyka (certifikát CAE), který také dálkově studuje spolu s výchovou ke zdraví na PdF UP v Olomouci. Aktivně se věnuje józe. Zajímají ji otázky udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu. Má ráda tanec a zpěv. Absolvovala vzdělávací cyklus pro průvodce v lesních školkách, Školka blízka přírodě, pořádaného Asociací lesních mateřských škol, navštěvuje semináře pro učitelky waldorfských mateřských škol a studuje střední pedagogickou školu.

Zuzana Hájková vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, nyní studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Vychovatelství a Speciální pedagogiku - dramaterapii, má zkušenosti v práci s dětmi ze zařízení jako je mateřská škola, školní družina, dětský domov a také z letních dětských táborů. K práci v LMŠ Sluněnka se dostala náhodou, avšak waldorfská pedagogika a styl práce s dětmi v lesní školce ji velmi zaujal, nachází v ní nové možnosti a směry, jak po stránce pedagogické a pracovní, tak po stránce osobní. Má ráda čtení knížek, hudbu a pobyt v přírodě.

 Mgr. Vendula Dokládalová působí jako pedagog v lesní miniškolce Sluněnka a zapojuje se jako dobrovolník v rodinném centru a lesní mateřské škole Sluněnka. Vystudovala obor sociální pedagogika na Univerzitě Palackého (2007-2010) a Univerzitě Tomáše Bati (2010-2013). Od roku 2006 působí jako pedagog a chůva a zabývá se péčí a vzděláváním dětí předškolního i školního věku. Např. v roce 2007-2008 vedla v Centru volného času ve Vrbátkách hudebně-pohybový a tvořivý kroužek, v roce 2008-2009 v Domě dětí a mládeže rytmický kroužek, v roce 2008 byla dobrovolníkem v Českém červeném kříži. Pedagogickou praxi dále získala v turistickém oddíle, azylovém domě, domově mládeže a v mateřské škole. Od roku 2010 působí jako vychovatelka školní družiny a vyzkoušela si také několikaměsíční práci učitelky v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. V roce 2016 působila jako lektor v pohybové mikroškolce Kalokagathia. Celou svou pedagogickou praxi propojuje s environmentální výchovou, výtvarnými a pohybovými činnostmi. Absolvovala semináře intuitivní pedagogiky, respektující komunikace, relaxační techniky, první pomoci, řešení konfliktů, výtvarné kurzy, začlenění environmentálních témat do školního vzdělávacího plánu. S příchodem dcery a syna se začala aktivně věnovat tématům týkající se výchovy dětí, respektujícího a partnerského přístupu, filosofií lesních mateřských škol, alternativního vzdělávání, hudebním a dalším přínosným aktivitám. Ráda tráví co nejvíce času venku a v přírodě, ráda tvoří, zpívá, cvičí jógu a učí se hrát na kytaru.


ŠKOLA  

Vendula Dokládalová je koordinátorkou pro lesní školu: telefon 776 783 189, e-mail skola.slunenka@gmail.com. Také vede program pro rodiče s dětmi v Klubíku Zahrádka.

Kolektiv pedagogů vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou: Renáta Rygelová, Radka Vaňková, Alena Reinerová, Emilie Thomitzková, Karla Rulíková a Lucie Hlaváčová.

Mgr. Radka Vaňková je ředitelkou Medové školky v Moravičanech, vystudovala vychovatelství a speciální pedagogiku se zaměřením na tyflopedii a psychopedii na Univerzitě Palackého a tamtéž později také učitelství anglického jazyka. Téměř 5 let strávila  v Kanadě, kde žila a pracovala v antroposofické komunitě pečující o dospělé s mentálně postižením a měla zde možnost proniknout do waldorfské pedagogiky. Získané jazykové znalosti pak později mohla využít jako učitelka anglického jazyka. Vystudovala seminář pro waldorfské učitele - Příbram 2010 - 2013, v letech 2009 - 2014 se účastnila letních týdenních setkání - rozšiřujícího vzdělání waldorfských učitelů a navštěvovala také jednorázové semináře k jazykovému vzdělávání. Díky vlastním dětem (nyní 10 a 12 let starým) se intenzivně začala zajímat o waldorfskou pedagogiku a filozofii lesních školek. Je spoluzakladatelkou jedné z prvních lesních školek v ČR - LŠ Rarášci v Podolí u Bouzova, zde působila jako pedagog-průvodce. Po výzvě kolegia učitelů waldorfských tříd při ZŠ Dr. Milady Horákové se začala věnovat výuce angličtiny a jako waldorfská učitelka působila 6 let. Má také několikaleté zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami a prací v rodinách s dítětem s postižením. Působí jako členka Rady Sluněnky. Je připravena stát se učitelkou angličtiny v první třídě nově založené lesní školy s waldorfskou pedagogikou.  

Alena Reinerová působí po celý svůj aktivní pracovní život jako pedagog, při tom vychovala tři děti, které jsou dnes již dospělé. Byla šest let třídní učitelkou waldorfské třídy. Během dvaceti šesti let praxe získala obsáhlé zkušenosti na základní škole jako učitelka druhého i prvního stupně, působila i jako učitelka ve školce a asistentka pedagoga.  Vystudovala učitelství pro druhý stupeň základní školy, obor český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě v Ostravě 1979 - 1984. V devadesátých letech se nadchla pro waldorfskou pedagogiku, stala se absolventkou jednoho z prvních seminářů pro waldorfské učitele v ČR 2001 - 2003. Po letech mohla využít své zkušenosti při otevření první waldorfské třídy organizované pod ZŠ Dr. Milady Horákové. 2004 - 2010 se účastnila seminářů rozšiřujícího vzdělávání waldorfských učitelů v Pardubicích. Se skupinou spolupracovala již dávno před vznikem spolku, působila jako učitelka v Dětském Klubu Zahrádka, podílela se na programu pro rodiče s dětmi a jako vedoucí příměstského tábora také na činnosti LŠ Sluněnka. Klidným láskyplným přístupem si dokáže získat děti každého věku a laskavost a nezištnost jí otevírá cestu i k dospělým. Je členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Emilie Thomitzková je matkou čtyř dětí a babičkou tří vnoučat. Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě učitelství pro I. cyklus škol s aprobací český jazyk a výtvarná výchova. Během mnohaleté praxe na základní škole se snažila uplatňovat prvky waldorfské pedagogiky. Názory na přístup k dětem a výchovu ji vedly k tomu, že se v roce  2008 rozhodla věnovat naplno waldorfské pedagogice a přesídlila ze severní Moravy do Olomouce. Zde působila od roku 2008 do roku 2013 na zdejší waldorfské škole jako třídní učitelka, z toho jeden a půl roku také jako ředitelka školy. K dětem snadno nachází cestu, ony i jejich rodiče oceňují její mateřský přístup. Velkou péči věnuje životnímu prostředí, v dětech se vždy snažila probudit vztah k Zemi. V současnosti pracuje na vybudování permakulturní zahrady, zajímá se o zdravou výživu jako základ zdraví a pečuje o děti jako chůva. Důležitou roli v jejím životě hraje hudba - pro její možnosti terapeutické, umělecké i komunikační. Je členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Karla Rulíková má syny. Vystudovala Speciální biologii a ekologii na PřF UP v Olomouci 1987 - 1992, doplňující pedagogické studium  UP Olomouc 1996 - 97 a ze zájmu o waldorfskou pedagogiku také tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze certifikovaný MŠMT 2007 - 2010, kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2006. Absolvovala řadu seminářů ekologické a environmentální výchovy. Působla dvacet let jako pedagog volného času ve Středisku volného času Atlas a Bios, Přerov, nyní pracuje v ekologickém centru Sluňákov v Horce n. Mor., kde se věnuje především ekologické výchově, vytváří a učí programy ekologické a environmentální výchovy pro děti od MŠ po 2.stupeň ZŠ. Externě učí na přírodovědecké fakultě UP. Je zakládající členkou spolku Setkání - já a ty a členkou Výboru, aktivně podporuje činnost lesní školky a založení školy. Organizuje dobrovolnické brigády, pomáhá s péčí o zahradu a díky své skromné a klidné povaze je oporou při řešení důležitých otázek. Působí jako členka Rady Sluněnky. 
Je také členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. je vysokoškolská učitelka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudovala historii a ruskou filologii a vedle svého vysokoškolského působení pracovala řadu let jako dobrovolník v neziskových organizacích orientovaných na ochranu přírody (ČSOP), environmentální problémy (Hnutí DUHA). V současnosti se v rámci Gengel, o.p.s. věnuje intenzivně otázkám přírodě blízkého zahradničení a uchování starých odrůd. Prostřednictvím své dcery se setkala s waldorfskou pedagogikou a filozofií lesních školek. Od prvopočátku podporuje lesní školku i spolek. Působí jako vedoucí pracovní skupiny pro založení školy. 

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO: 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon: 730  914 994 (SMS), 734 575 640 (ředitelka)
ID ngeknqi

Zřizovatel: Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresa: Dolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc


Novinky

Kalendář akcí